ВУЗ ШАГ
 

Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Експериментальна діяльність

 

 

Проект «Інтелект України»

 

Сутність цього проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями. Головне  -  набуття  нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці. Також -  розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася в такий спосіб, щоб, враховуючи вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Приміром, на уроці читання діти вивчали оповідання про соловейка, а вже на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відеофрагмент з соловейком, чують його спів.

У навчанні академічно обдарованих учнів початкової школи найбільш розповсюджені такі освітні моделі:

· модель прискорення (дозволяє врахувати потреби та можливості певної категорії дітей, які вирізняються прискореним темпом розвитку);

· модель поглиблення (передбачається поглиблене вивчення обдарованими учнями певних навчальних дисциплін);

·  модель збагачення (орієнтована на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем, установленням зв’язків з іншими темами, проблемами , дисциплінами);

· модель проблематизації (передбачає стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учня через використання проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють  формуванню в учнів творчого підходу).

Експериментальні навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів для початкової школи розроблено відповідно   до наказів МОН України й  оновленого Державного стандарту та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення навчальних предметів «Навчаємося разом»,   «Еврика» здійснюється за експериментальною навчальною програмою, що розроблена творчим колективом під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора І.В.Гавриш.

Програма передбачає також навчання дітей різноманітних прийомів  навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню таких якостей, як ініціативність, самоконтроль.

Однією з характерних ознак розвитку національної системи освіти на сучасному етапі є її варіативність, що виражається в розробці і створенні альтернативних підручників, якими і є посібники науково-педагогічного проекту «Інтелект України», що стали виразником певної педагогічної технології. Створення таких навчальних книжок повноцінно реалізують ідеї особистісно орієнтованого навчання. Посібники проекту побудовані з урахуванням основних етапів навчання -  засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Вони реалізують діяльнісний підхід до організації навчального процесу, який змодельований у підручнику за принципом: «Для того, щоб учень засвоїв матеріал, який вивчає, він повинен виконати повний цикл пізнавальних дій, тобто сприйняти його, осмислити, запам’ятати, повправлятися в застосуванні знань на практиці й потім виконати подальші навчальні дії на їх повторення, поглиблення й міцніше засвоєння. Через дані посібники реалізується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу… Спочатку проміжки між повторенням коротші, пізніше вони збільшуються. Велику увагу в підручниках автори приділяють ознайомленню молодшого школяра з конкретними способами запам’ятовування: використання наочних посібників, застосування алгоритмів, пам’яток, опорних схем, таблиць тощо. Вправи у підручниках поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Велике місце автори відводять вправам за зразком - це завдання з повною орієнтувальною основою дії. Учні знають, як виконувати його та які результати повинні отримати. Дані посібники не лише повноцінно й послідовно викладають навчальний матеріал, а й служать моделлю формування навчальної діяльності як провідної у молодшому шкільному віці. Вони реалізують емоційно-ціннісний компонент змісту освіти й мотиваційну функцію. Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація.  Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою  різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості.    Завданнями даного проекту є пробудження й виховання в кожному учневі патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей:

·   любові до батьків, своїх предків, рідної землі;

· любові до рідної мови, культури, народу, пошани до історичного минулого, національних традицій і звичаїв;

·   глибокого усвідомлення власної національної належності, відчуття єдності зі своїм народом;

·   любові до Батьківщини-України, готовності  творити задля кращого її майбутнього.

Важливим моментом проекту є формування емоційно- позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку  видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…

Способи навчально-пізнавальної діяльності в даному проекті передаються через правила, вказівки, алгоритмічні приписи й засвоюються учнями в формі вмінь і навичок.

Досвід творчої діяльності фіксується в посібниках у формі частково-пошукових завдань. Ефективними, як показала практика, є завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку.

Велику увагу автори проекту приділяють завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі.

Для кожного предмету й на кожний урок розроблені  музичні вправи для фізкультхвилинок, що тісно пов’язані з темою і змістом уроку та формують у дітей життєві навички:

·         виконання ранкової зарядки;

·         заняття фізичною культурою, спортом, рухливими іграми тощо.

У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації  зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю:

·         уміння слухати;

·         уміння чітко висловлювати свої думки;

·         уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;

·         адекватна реакція на критику;

·         уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;

·         уміння бути «членом команди»;

·         уміння усвідомлювати власну унікальність;

·         позитивне ставлення до себе, інших людей;

·         уміння правильно виражати свої почуття;

·         установка на успіх;

·         уміння концентруватися на досягненні мети;

·         розвиток наполегливості й працьовитості. 

 

 

 

Результати, новизну й цінність проекту позитивно оцінюємо не тільки ми, вчителі, а й батьки, що повірили у даний експеримент. Свої спостереження за процесом навчання, відчуття і ставлення батьки висловили у своїх відгуках:

«Уважно спостерігаючи за успіхами дитини, можемо зробити висновок, що проект себе виправдовує.  Він справді вирізняється з-поміж інших традиційних та авторських методик темпами здобуття учнями знань, ілюстративністю, науковістю, доступністю поданою інформації. Моя дитина до колежу ходить з превеликим задоволенням,  щодня ділиться тим, що вже засвоїла. Сподіваюсь, що проект поширюватиметься не тільки на початкову школу, а й здобуде продовження у середній та старшій школі». (Батьки другого класу.)

«Нам подобається новий підхід до навчання, бо це щось нове.  Головне - дітям цікаво: процес проходить, наче гра. Діти можуть самостійно працювати в зошиті, що зручно для батьків». (Батьки 1-го класу.)

«Вважаю, що проект  сприяє більш гнучкому мисленню дитини, надає глибші знання, підтримує інтерес дитини до здобуття знань, розвиває пам’ять та мислення». (Батьки 2-го класу.)

«Я дуже задоволена програмою проекту. Найкращий результат - знання моєї дитини». ( Батьки 1-го класу.)

«Я дуже задоволена, що моя дитина вчиться за програмою «Інтелект України». Перш за все, тим, що рівень знань та загального інтелектуального рівня значно вищий, ніж за  стандартною програмою. Вважаю, це завдяки доступності подачі важких тем для 6-7-річних дітей. Проект дає міцний фундамент для розвитку інтелекту, знань та майбутньої освіти дітей». (Батьки 2-го класу.)

«Головне - вдячність за проведену роботу з дитиною. Результати неймовірні. Техніка читання, письмо, мислення – все  на найвищому рівні в порівнянні з однолітками з інших шкіл». (Батьки 1-го класу.)

«Мені подобається в проекті методика подання дітям нового матеріалу (використання наочності, аудіо-відео матеріалів). Дитина вчиться самостійно думати, приймати рішення. Дуже задоволені результатами, які вже отримала моя дитина з різних галузей знань». (Батьки 1-го класу.)

«Програма проекту, на мій погляд, трохи складна для вікової категорії дітей, але моїй дитині це подобається. Вона розуміє цю програму та вдало за нею працює». ( Батьки 2-го класу.)

В останньому висловлюванні батьків виокремлено, на наш погляд,  головну проблему даного проекту: він розрахований  виключно на дітей з високим рівнем підготовки та великим  навчальним потенціалом. Тому й  вимагає ретельного відбору учнів для навчання в таких класах. А значить може існувати лише в спеціалізованих школах та школах  ліцейного типу, в  яких проводиться співбесіда під час прийому дітей до 1-го класу.   

 

 

 

Проект «Гармонія інтелекту й здоров'я – ПіснеЗнайка»

 

Гуманітарний проект «Гармонія інтелекту й здоров'я – ПіснеЗнайка» - це такий підхід до навчання, коли навчальний матеріал подається у вигляді пісень, текст яких, крім знань містить у собі виховні моменти. Музика стимулює інтелектуальну діяльність і позитивно впливає на здоров'я слухачів, а яскраві ілюстрації допомагають легше зрозуміти матеріал. Дитина може підспівувати, рухатися, пританцьовувати. Під дією музики включається в роботу ліва півкуля мозку, яка, як відомо, відповідає за образне мислення, і дитина під час такого уроку входить у процес творчості при прийомі інформації.

 

технологія гармонійного розвитку дитини. Технологія, яка сприяє її фізичному, психічному, інтелектуальному та духовному зростанню, формує цілісне досконале світосприйняття. Це музикотерапевтична педагогіка "ПіснеЗнайка", впровадження якої дозволить підвищити якість життя і дітей, і їхніх батьків, і педагогів.

 

Адже "ПіснеЗнайка" – комфортне, розвиваюче і корекційно-оздоровче навчання. Воно є універсальним для дітей різного віку та ступеню розвитку. З одного боку, воно активізує центри уваги, пам’яті, мислення, мовлення, а з другого – гармонізує особистість у цілому. І це визначає добру успішність навчання, міцне здоров’я, орієнтує на здоровий спосіб життя. Такий ефект досягається завдяки спеціальній підготовці навчального матеріалу – систематизації, представленню через образи, перетворенню у вірші та пісні, поєднанню слухового та візуального подання знань.

 

Безстресорність, комфортність навчання, його цікавість та привабливість для дітей роблять "ПіснеЗнайку" інновацією світового рівня. Сидячий спосіб “пізнання дійсності” – є глобальним пригніченням біогенетичних процесів розвитку школярів, зануренням їх у хронічний стрес, що виснажує всі системи життєзабезпечення. Серед функціональних відхилень школярів перед ведуть недуги кістково-м’язової системи, психоемоційні розлади, що призводять до порушень роботи серцево-судинної, імунної, ендокринної систем, органів травлення. Суїцідальні явища у багатьох країнах Європи стоять на другому місці серед причин дитячої смертності – після ДТП. Стресорність навчання не залежить від матеріальної оснащеності шкіл, часто навіть навпаки. За статистикою, в так званих елітарних навчальних закладах показники захворюваності також мають несприятливі тенденції, збільшується частота гіпертонічних кризів, підвищується невротизація учнів.

 

"ПіснеЗнайка" – навчання в грі з використанням співу та рухової активності дітей. Вона є кроком до олюднення освітнього процесу, побудови його з точки зору зацікавлення та потреб дитини – рухливої, непередбачуваної, просто – живої дитини. Навчання, яке адаптується до неї, а не навпаки. До слова, 50% першокласників не здатні адаптуватися до шкільного середовища. Ще 30% - відчувають значні труднощі з адаптацією. Тому "ПіснеЗнайка" – унікальна освітня технологія, як для здорових дітей, так і за наявності різних захворювань. Використання музикотерапії в педагогіці дозволяє говорити про "ПіснеЗнайку" як про лікувально-оздоровче навчання. І не тільки тому, що воно сприяє зниженню навантаження на органи зору, статичного напруження кістково-м'язової системи, а й здійснює психоемоційну корекцію слухачів – дітей, їхніх батьків та педагогів.

 

Навчальні пісні музикотерапевтичної педагогіки написані в традиціях естрадної класики з урахуванням вимог музикотерапії. Вони можуть організувати збуджену і залучити до навчання кволу, сором'язливу дитину. Мелодійні, оптимістичні, навчальні пісні у вигляді запитання-відповіді сприяють не тільки концентрації уваги, а й знімають негативний, тривожний стан дитини під час контролю знань.

 

"ПіснеЗнайка" запроваджує унікальний спосіб подання інформації, який сприяє гармонізації діяльності мозку, адже проспіване слово навчальних пісень сприймається одночасно обома півкулями. Це попереджує перевтому лівої та пригнічення правої, які найчастіше стають причинами шкільних неврозів. Крім того "ПіснеЗнайка" розвиває у дитини різні канали сприйняття інформації: слуховий, зоровий, руховий або кінестетичний.

 

В режимі роботи "ПіснеЗнайки" учні позбуваються психоемоційного та статичного кістковом’язового напруження, в них покращується кровообіг та нормалізується тиск, зміцнюються серцево-судинна і дихальна системи.

 

Сучасна організація навчально-виховного процесу засвідчує дисгармонію між високим ступенем інтелекту і незрілістю морально-етичної, духовної природи школярів. Значною мірою формуванню “духовної спустошеності” сприяє лівопівкульне навчання.

 

Багатьом учням у школі не цікаво. А навчання без інтересу – це насилля над собою, духовне спустошення, яке триває роками. Тож школярі і шукають виходу зі стресу в цигарках, пияцтві, а деякі підсідають на наркотики. Як тут не згадати вираз із книги Еклезіаста ”Багато знань породжують скорботу: ілюзія процвітання людства, що базується на пріоритеті знань, постійне зростання інформаційного навантаження на людську психіку – з одночасним недооцінюванням чуттєвої, духовної сфери особистості дитини призвели до втрати підвалин для формування гармонічно розвинутих людей.

 

Що в цьому плані може запропонувати музико-терапевтична педагогіка? В першу чергу, цілісний інтелектуально-духовний розвиток особистості, адже процес навчання і процес виховання в піснях проходять невіддільно один від одного. Тексти "ПіснеЗнайки", крім навчальної інформації, містять виховні установки, спрямовані на гармонізацію людських взаємин, здоровий спосіб життя. Звертаючися до почуттів дитини, музика випливає на неї сильніше, аніж прямі умовляння або накази. Будучи джерелом естетичної та духовної насолоди, навчальні пісні сприймаються легко й позитивно, покращують взаємини в колективі, підвищують здатність дітей до соціальної адаптації. А це може стати потужним засобом профілактики наркотичної та алкогольної залежностей, які нині набрали поширення саме в дитячому середовищі.

 

Наукові знання, що засвоюються на почуттєвій основі, формують цілісне, досконале світосприйняття і світовідчуття дитини. Шляхом щоденного впливу "ПіснеЗнайки" пісні послідовно виховують фізично, інтелектуально й духовно, тобто – гармонійно розвинуту особистість. І – що дуже важливо – діти, виховані на почуттєво-інтонаційних джерелах саме українських пісень, ніколи не втратять відчуття власного коріння національної ідентичності.

 

Як уже зазначалося, навчання з "ПіснеЗнайкою" відбувається легко й природньо. Як саме? Спочатку навчання проходить пасивно – під час гри чи відпочинку дитини. Якщо це у школі – то його слід починати на перервах, уроках фізкультури, малювання, праці. Пісні звучать неголосно, протягом 5-7 днів. За цей час учні їх запам’ятовують майже підсвідомо, починають підспівувати. Другий етап – активне навчання. Під час звучання пісні діти дивляться енциклопедію й підспівують. Це дуже важливо, адже таким чином почуті слова об’єднуються з образами. В подальшому – малюки можуть вчитися читати, але не від букви до слова, а від слова до речення: дитина проспівує слово і бачить його написання в книзі. Такий спосіб є більш цілісним та природнім.

 

І насамкінець хочеться згадати слова письменника-казкаря Оскара Вайльда: “Найкращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими”.